wtorek, 30 Październik 2018

flutter - build native apps

Flutter – Rysowanie

We wpisie przyjrzymy się jak stworzyć prostą aplikację do rysowania we frameworku Flutter.

Po stworzeniu nowego projektu z wybraną przez siebie nazwą przy użyciu komendy „flutter create nazwa_projektu” i uruchomieniu komendy „flutter run” powinniśmy zobaczyć na ekranie naszego telefonu (jeśli korzystamy z telefonu podpiętego poprzez USB) lub ekranie emulatora napis „Hello World”.

Następnie przechodzimy do „pliku main.dart” w folderze „lib”, cały zawarty w nim kod podmieniamy na poniższy.


import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:math';

void main() => runApp(new MaterialApp(
   home: new HomePage()
));

class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => new _HomePageState();
}


class _HomePageState extends State {
 List _points = [];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   body: new Container(
    child: new GestureDetector(
     onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
      setState(() {
       RenderBox object = context.findRenderObject();
       Offset _localPosition =
         object.globalToLocal(details.globalPosition);
       _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
      });
     },
     onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
     child: new CustomPaint(
      painter: new Painting(points: _points),
      size: Size.infinite,
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = Colors.pink
   ..strokeCap = StrokeCap.round
   ..strokeWidth = 20.0;


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Krótkie wyjaśnienie niektórych fragmentów kodu, w tym miejscu przy pomocy GestureDetector jak sama nazwa wskazuje jesteśmy w stanie obsłużyć zdarzenia zachodzące za pomocą gestów, „onPanUpdate” wykrywa kiedy przesuwamy naszym palcem po ekranie, przy pomocy tej funkcji aktualizujemy listę punktów podczas przesuwania, „onPanEnd” używamy kiedy kończymy interakcję z ekranem.child: new GestureDetector(
 onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
  setState(() {
   RenderBox object = context.findRenderObject();
   Offset _localPosition =
     object.globalToLocal(details.globalPosition);
   _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
  });
 },
 onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
 child: new CustomPaint(
  painter: new Painting(points: _points),
  size: Size.infinite,
 ),
),

W tej sekcji wykorzystujemy nasze punkty do wyrysowania linii z danych zebranych przy pomocy gestów a także nadajemy naszym liniom style, między innymi kolor czy grubość.


class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = Colors.pink
   ..strokeCap = StrokeCap.round
   ..strokeWidth = 20.0;


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Po uruchomieniu aplikacji, zobaczymy biały ekran, po którym możemy rozpocząć rysowanie

list

Zdecydowanie warto byłoby dodać możliwość wyczyszczenia ekranu, dlatego do tego celu dodamy przycisk „floatingActionButton”, umieścimy go w dolnym prawym rogu ekranu


class _HomePageState extends State {
 List _points = [];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   body: new Container(
    child: new GestureDetector(
     onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
      setState(() {
       RenderBox object = context.findRenderObject();
       Offset _localPosition =
         object.globalToLocal(details.globalPosition);
       _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
      });
     },
     onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
     child: new CustomPaint(
      painter: new Painting(points: _points),
      size: Size.infinite,
     ),
    ),
   ),
   floatingActionButton: new FloatingActionButton(
    backgroundColor: Colors.pink,
    child: new Icon(Icons.clear),
    onPressed: () => _points.clear(),
   ),
  );
 }
}
list

Ożywimy naszą aplikację poprzez dodanie funkcji random i losowe dobieranie styli przy każdej próbowanie rysowania. Dzięki temu, że wcześniej zaimportowaliśmy już bibliotekę math, musimy dodać do naszej aplikacje listy z nowymi stylami.class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 final _random = new Random();

 var brushColors = [Colors.red, Colors.blue, Colors.green, Colors.pink, Colors.black, Colors.yellow, Colors.orange];
 var brushCap = [StrokeCap.butt, StrokeCap.round, StrokeCap.square];
 var brushSize = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0];
 

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = brushColors[_random.nextInt(brushColors.length)]
   ..strokeCap = brushCap[_random.nextInt(brushCap.length)]
   ..strokeWidth = brushSize[_random.nextInt(brushSize.length)];


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Teraz po każdym dodanym punkcie do listy, nasza linia będzie zmieniać w losowy sposób swoje style

Back to home
Alternatywne JavaScriptowe Frameworki

W JavaScriptowym świecie poza frameworkami React, Angular które podzieliły po między siebie popularność, a goniącym je Vue.js jest jeszcze miejsce na inne, mniej skompilowane frameworki, które nie zostały jeszcze dostrzeżone przez szersze grono ludzi.

Read more...
Flutter – pobieranie danych w formacie JSON

W tym wpisie zapoznamy się jak w prosty sposób pobrać dane w formacie JSON.

Read more...
Flutter – nowe narzędzie do tworzenia mobilnych aplikacji

Flutter to nowy framework stworzony przez Google do tworzenia mobilnych aplikacji na systemy iOS czy Android, za pomocą języka Dart. Język ten możemy wykorzystać przy tworzeniu webowych aplikacji na przykład przy pomocy frameworku AngularDart czy do wspomnianych aplikacji mobilnych.

Read more...