wtorek, 30 Październik 2018

flutter - build native apps

Flutter – Rysowanie

We wpisie przyjrzymy się jak stworzyć prostą aplikację do rysowania we frameworku Flutter.

Po stworzeniu nowego projektu z wybraną przez siebie nazwą przy użyciu komendy „flutter create nazwa_projektu” i uruchomieniu komendy „flutter run” powinniśmy zobaczyć na ekranie naszego telefonu (jeśli korzystamy z telefonu podpiętego poprzez USB) lub ekranie emulatora napis „Hello World”.

Następnie przechodzimy do „pliku main.dart” w folderze „lib”, cały zawarty w nim kod podmieniamy na poniższy.


import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:math';

void main() => runApp(new MaterialApp(
   home: new HomePage()
));

class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => new _HomePageState();
}


class _HomePageState extends State {
 List _points = [];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   body: new Container(
    child: new GestureDetector(
     onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
      setState(() {
       RenderBox object = context.findRenderObject();
       Offset _localPosition =
         object.globalToLocal(details.globalPosition);
       _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
      });
     },
     onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
     child: new CustomPaint(
      painter: new Painting(points: _points),
      size: Size.infinite,
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = Colors.pink
   ..strokeCap = StrokeCap.round
   ..strokeWidth = 20.0;


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Krótkie wyjaśnienie niektórych fragmentów kodu, w tym miejscu przy pomocy GestureDetector jak sama nazwa wskazuje jesteśmy w stanie obsłużyć zdarzenia zachodzące za pomocą gestów, „onPanUpdate” wykrywa kiedy przesuwamy naszym palcem po ekranie, przy pomocy tej funkcji aktualizujemy listę punktów podczas przesuwania, „onPanEnd” używamy kiedy kończymy interakcję z ekranem.child: new GestureDetector(
 onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
  setState(() {
   RenderBox object = context.findRenderObject();
   Offset _localPosition =
     object.globalToLocal(details.globalPosition);
   _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
  });
 },
 onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
 child: new CustomPaint(
  painter: new Painting(points: _points),
  size: Size.infinite,
 ),
),

W tej sekcji wykorzystujemy nasze punkty do wyrysowania linii z danych zebranych przy pomocy gestów a także nadajemy naszym liniom style, między innymi kolor czy grubość.


class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = Colors.pink
   ..strokeCap = StrokeCap.round
   ..strokeWidth = 20.0;


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Po uruchomieniu aplikacji, zobaczymy biały ekran, po którym możemy rozpocząć rysowanie

list

Zdecydowanie warto byłoby dodać możliwość wyczyszczenia ekranu, dlatego do tego celu dodamy przycisk „floatingActionButton”, umieścimy go w dolnym prawym rogu ekranu


class _HomePageState extends State {
 List _points = [];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   body: new Container(
    child: new GestureDetector(
     onPanUpdate: (DragUpdateDetails details) {
      setState(() {
       RenderBox object = context.findRenderObject();
       Offset _localPosition =
         object.globalToLocal(details.globalPosition);
       _points = new List.from(_points)..add(_localPosition);
      });
     },
     onPanEnd: (DragEndDetails details) => _points.add(null),
     child: new CustomPaint(
      painter: new Painting(points: _points),
      size: Size.infinite,
     ),
    ),
   ),
   floatingActionButton: new FloatingActionButton(
    backgroundColor: Colors.pink,
    child: new Icon(Icons.clear),
    onPressed: () => _points.clear(),
   ),
  );
 }
}
list

Ożywimy naszą aplikację poprzez dodanie funkcji random i losowe dobieranie styli przy każdej próbowanie rysowania. Dzięki temu, że wcześniej zaimportowaliśmy już bibliotekę math, musimy dodać do naszej aplikacje listy z nowymi stylami.class Painting extends CustomPainter {
 List points;
 
 Painting({this.points});

 final _random = new Random();

 var brushColors = [Colors.red, Colors.blue, Colors.green, Colors.pink, Colors.black, Colors.yellow, Colors.orange];
 var brushCap = [StrokeCap.butt, StrokeCap.round, StrokeCap.square];
 var brushSize = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0];
 

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  Paint paint = new Paint()
   ..color = brushColors[_random.nextInt(brushColors.length)]
   ..strokeCap = brushCap[_random.nextInt(brushCap.length)]
   ..strokeWidth = brushSize[_random.nextInt(brushSize.length)];


  for (int i = 0; i < points.length - 1; i++) {
   if (points[i] != null && points[i + 1] != null) {
    canvas.drawLine(points[i], points[i + 1], paint);
   }
  }
 }

 @override
 bool shouldRepaint(Painting oldDelegate) => oldDelegate.points != points;
}

Teraz po każdym dodanym punkcie do listy, nasza linia będzie zmieniać w losowy sposób swoje style

Back to home
Flutter – Nawigacja pomiędzy widokami

Nawigacja pomiędzy widokami we frameworku Flutter.

Read more...
Alternatywne JavaScriptowe Frameworki

W JavaScriptowym świecie poza frameworkami React, Angular które podzieliły po między siebie popularność, a goniącym je Vue.js jest jeszcze miejsce na inne, mniej skompilowane frameworki, które nie zostały jeszcze dostrzeżone przez szersze grono ludzi.

Read more...
Flutter – pobieranie danych w formacie JSON

W tym wpisie zapoznamy się jak w prosty sposób pobrać dane w formacie JSON.

Read more...